کتاب ها

معماری از کل به جزئیات است،با هماهنگی معماری، محیط، برنامه ریزی معماری و معماری بومی.

– کتاب معماری همساز با اقلیم:برای تدریس در دوره کار شناسی ارشد و دکترای معماری چاپ اول سال 1394 و چاپ دوم 1395 ویرایش دوم در دست اقدام نشر آقای کتاب تهران اندیشه پارسیان.

– کتاب معماری خاک فن آوری نوین ساخت با خاک محل: چاپ 1395 نشر آقای کتاب تهران اندیشه پارسیان ویرایش دوم سال 1396

– کتاب علم معماری در دست چاپ