نمایشگاه ها

– نمایشگاه طراحی توسعه.
– شرکت در سمینار بین المللی جاده ابریشم با ارایه سخنرانی و روش ساخت کاسه سازی لر زاده.